۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

ستار صدائی از صداهای مظلوم جهان

چهل و یک زندانی اوین صراحتا بازگو کردند که ستار بهشتی، زیر شکنجه های دولت آدم کش ایران جان خود را باخته است.
آنها در نامه ای نوشتند که در این چند روزی که با ستار هم بند بودیم ، دیدیم که چه بلاهایی بر سر ستار آوردند و با او چه ها کردند، جاهای زخم و کبودی در بدن و صورت و سر او مشخص بود او دیگر نای حرکت نداشت و حتی برای نوشتن چند سطری نامه  شکایت به مسئول بند که با او چه کرده اند، توان گرفتن قلم در دستانش را نداشت.آن چهل ویک نفر از آویزان کردن و دست بند قپانی و به صندلی بستن و شکنجه ها و کتک ها و فحش های رکیک ناموسی که نثار ستار بهشتی می کردند سخن به میان  آورند. دو بار طی این چند روز ستار را به بهداری زندان بردند که کاری از دست پزشکان هم بر نیامد، البته آن پزشکان مطمئنا قسم پزشکی شان را فراموش کردند وگرنه هیچ پزشکی که ناجی جان انسانها می باشد، حاضر به دیدن این رفتارهای وحشیانه نیست حال آنکه لب به سخن هم نگشاید.
در هر صورت وحشی های جمهوری آخوندی ایران  ستار، مرد کاغذ و قلم، مرد صفحه های مجازی کامپیوتر، نان آور خانواده، مرد راه آزادی، مرد فریادهای خفه شده در گلو را چه ناباورانه به سینه ی قبرستان فرستادند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر